top of page

מעברים

בחיינו כבוגרים, ועוד יותר בחיי הילדים, מעברים רבים. לאחר שצלחנו את המעבר מהבית למסגרת חינוכית ראשונה, לגנים עירוניים, ולכיתה א', מצפה לנו מעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים, ולאחר מכן לתיכון. מעברים אלו כרוכים בהתמודדות של הילד.ה עם מציאות חדשה ומאתגרת הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית. 

בדף זה תוכלו למצוא מידע חשוב אודות מאפייני החטיבות בבית הספר וכן, הנחיות כיצד לסייע לילד.ה לצלוח מעברים אלו.

המעבר מבית הספר היסודי
לחטיבת הביניים

במעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים נפרדים התלמידים ממסגרת שהכירו מכיתה א' ועוברים משכבת הגיל הבוגרת בבית הספר היסודי לשכבה הצעירה ביותר בחטיבת הביניים. לאחר תקופה שבה הילד חש גדול והוגדר כ"בוגר" הוא שב להיות "צעיר", ומעבר זה קשה במיוחד מאחר שמדובר בגילאי 13-11, אז מתחילות באופן טבעי סערות גיל ההתבגרות והמאבק להגדרת זהות נפרדת.

בנוסף, המעבר מחייב את הילדים להתמודד עם מסגרת שבה לומדים תלמידים חדשים ורבים יותר בכל שכבה, במבנה גדול יותר, עם מורים חדשים ורבים יותר בהשוואה לצוות המורים בבית הספר היסודי, ובסביבה תחרותית והישגית יותר הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית.

לחצו כאן למידע נוסף וחיוני אודות המעבר לחטיבת הביניים.

Students
By the Lockers

המעבר מחטיבת הביניים
לחטיבה העליונה

המעבר מחטיבת הביניים לבית הספר התיכון מתרחש בשיאו של גיל ההתבגרות. לאחר שהמתבגר צלח את המעבר לחטיבת הביניים והצליח להשתלב בקבוצה חדשה למשך שלוש שנים, הוא נאלץ להיפרד ממנה שוב ולמצוא את עצמו בחברה חדשה.

 

המתח בין דרישות הלימודים מחד גיסא לדרישות הזהות והחברה מאידך גיסא יוצר לחצים רבים, הגוברים בשל ציפיות המבוגרים – ההורים והמורים. הלחץ עלול להציב את המתבגר בסיכון, ושומה עלינו המבוגרים לנסות להקל עליו. 

לחצו כאן למידע נוסף וחיוני אודות המעבר לחטיבת העליונה.

bottom of page