top of page

אני מאמין בית ספרי

בית הספר מאמין ביכולתם של כל התלמידים ורואה בתלמיד כעומד במרכז העשייה הבית ספרית.

כל פעולה תכוון כלפי התלמיד במטרה לטפח, לאהוב ולקדמו עד למיצוי הפוטנציאל הטמון בו.

ביה"ס מהווה כור היתוך לאוכלוסיות שונות ומגוונות תוך מתן ביטוי לכישרונות האישיים של תלמידיו.

ביה"ס שואף ליצור חברת תלמידים מגובשת ואחראית תוך הדגשת הצדדים החברתיים, בו השונה והשווה בין התלמידים מוביל לקראת עתיד משותף.

בית הספר מאמין במימוש ערכי יסוד הומניסטיים ערכיים הרואים את האדם על מכלול נטיותיו וריבוי האפשרויות ,

תוך כדי שמירה על כבוד האדם, גילוי סובלנות איש כלפי רעהו, הקפדה על יושר אישי ומתן חופש ביטוי במסגרות מקובלות.

בתחום הערכי מושם דגש מיוחד על טיפוח הזהות היהודית והישראלית של התלמידים.

ביה"ס מאמין בהקניית ערכי הדמוקרטיה לתלמיד תוך התנסות וחוויתם של ערכים ומסרים דמוקרטיים בחיי ביה"ס.

בית הספר יאפשר בחירה וגמישות בבחירת תוכניות במטרה להמשיך ולפתח מיומנויות וכלים לרכישת ידע.

ביה"ס העתידי יקנה לתלמיד כלים לרכישת הידע ולא הקניית הידע בעצמו, כמו כן בית הספר ירחיב את המיומנויות,

מיומנויות היסוד המקובלות כיום למיומנויות אנליטיות וטכנולוגיות שיאפשרו לאדם להתמודד עם דרישות העתיד.

ביה"ס מאמץ את גישת הרצף שש שנתי הרואה את התלמיד כאדם המתפתח לאורך השנים.

bottom of page