top of page
engineering-min.jpg

תעשיה וניהול

מרכזיותה של התעשייה בחיינו, השפעתה על אורח חיינו, תרומתה לפיתוח המשק הלאומי ומקומה בעולם העבודה, העלו את הצורך בחשיפת הנוער אליה, כבר במסגרת מערכת החינוך הפורמלי – במהלך הכנתו לקראת היציאה מבית הספר לעולם הרחב ולקראת השתלבותו בעולם של ההשכלה האקדמית וסביבת העבודה.

לימודי מגמת תעשייה וניהול נועדו לתת מענה הן לדרישות הגוברות של המשק הישראלי למקצועות המדעיים והטכנולוגיים והן לצורכי הלומד שירצה להשתלב בעולם של תעשייה ומשק מתקדמים.

הלימודים במגמת תעשייה וניהול משלבים הקניית ידע תאורטי, שיעורים מעשיים תוך שימוש במעבדות מחשב,

סיורים מקצועיים בארגונים תעשייתיים וביצוע פרויקט גמר מסכם בכיתה י"ב.

כל תלמיד במגמה מחויב ללמוד 5 יח"ל באחד ממקצועות המדעים: פיזיקה, כימיה או ביולוגיה. 

במסגרת לימודי המגמה התלמידים משתלבים בשני אשכולות הבאים: ניהול התפעול וניהול הייצור.

במהלך לימודים בכיתות י'-י"א משלימים 5 יח"ל באשכול ניהול התפעול. 

בכיתה י"ב משלימים אשכול ניהול הייצור ברמה של 5 יח"ל ע"י ביצוע  של פרויקט גמר.

נושאי הלימוד במגמה כוללים ונשאים כגון:

  • • תהליך ההמרה הפקת מוצרים/שירותים

  • • תכנון והקצאת משאבי הארגון

  • • ניתוח כדאיות כלכלית

  • • הגיליון האלקטרוני ככלי לאיסוף נתונים ועיבודם 

  • • קביעת מחיר שיווי משקל 

  • • מבוא חשבונות ניהולית- תמחיר מוצרים

בוגרי המגמה זוכים לקבל בונוס בעת קבלתם ללימודים במוסדות אקדמיים בשני אשכולות הלימוד: ניהול התפעול וניהול הייצור.

הבוגרים יוכלו להמשיך ללימודים אקדמאיים בתחומים: הנדסת תעשיה וניהול, מנהל עסקים, לוגיסטיקה, שיווק ,ניתוח מערכות מידע וניהול ספינות.

בסיום המסלול:

תעודת בגרות איכותית + תעודה טכנולוגית

bottom of page