top of page
Camera Operator

קולנוע

 

"הקולנוע מחליף את המבט שלנו בעולם התואם את תשוקותינו"

- אנדרה באזאן

 

הקולנוע הוא אחד מהזירות המרכזיות בסביבה החברתית והתרבותית של התלמידים. לימודי הקולנוע מהווים הזדמנות חשובה לבירור האופן שבו מועברים בקולנוע ערכים כמו סובלנות, פלורליזם וקבלת האחר; מוסר; אחריות, ערבות חברתית ואזרחית; דמוקרטיה ועקרונותיה; וערכים סביבתיים. לימודי הקולנוע מהווים הזדמנות חשובה לחינוך לערכים אלה. 

 

התוכנית רואה חשיבות בפיתוח שני המישורים המרכזיים בלימודי הקולנוע: טיפוח צופים ביקורתיים באמצעות חשיפה לטקסטים קולנועיים מתוך ההיסטוריה של הקולנוע מחד גיסא, כמו גם פיתוח  יוצרים הנותנים ביטוי לעולמם הפנימי, האישי באמצעות יצירה והפקה קולנועית.

 

תוכנית הלימודים במגמה כוללת את התכנים הבאים:

כיתה י': 

  • עיוני: יסודות השפה הקולנועית.

  • מעשי: לימודי תסריטאות ותפקידי ההפקה השונים.

כיתה י"א: 

  • עיוני: תולדות הקולנוע, ז'אנרים קולנועיים.

  • מעשי: תסריטאות, הפקה, צילום, בימוי ועריכה.

כיתה י"ב: 

  • עיוני: יוצרים פורצי דרך בקולנוע, קולנוע תיעודי וקולנוע ישראלי.

  • מעשי: הפקת סרט גמר תיעודי/עלילתי.

 

במהלך לימודיהם, התלמידים מפיקים פרויקטים בקולנוע ומדיה ויכולים להיות מובילי דעה בין חבריהם. ידע הוא כוח והיכולת לספר סיפור מצולם הוא שליטה בתודעה, כך אמר אורסון וולס, ואכן תלמידי הקולנוע והמדיה הם מובילי דעה ומומחים בתחומם.

תלמידינו הבוגרים יכולים להשתלב באקדמיה ובתעשייה, להתהלך על שטיחים אדומים ולהתהדר בדמות הבוגר החושב הרגיש, היוצר המתבונן והעוסק לצד לימודי הליבה, גם בנושאים הרלוונטיים והערכיים לחייו, ולחייה בצורה משמעותית ויצירתית.

נתיבי הלמידה באוניברסיטה:

  • תואר ראשון, שני ושלישי בקולנוע במגוון אוניברסיטאות ומכללות

  • תואר ראשון בהוראת הקולנוע במגוון מוסדות להשכלה גבוהה בחינוך.

bottom of page