top of page
shutterstock_1571829487_edited.jpg

מדעי המחשב

מדעי המחשב אינם עוסקים במחשב

יותר משאסטרונומיה עוסקת בטלסקופ"

א. דייקסטרה

מדעי המחשב הינו תחום מרכזי  הנתפס כשפת הטכנולוגיה המשמשת לתיאור והבנת מבני מידע וידע, קשרים ותהליכים. שפת מדעי המחשב מאפשרת פתרון בעיות, ייצוג ידע ופורמליזציה של תהליכים ולכן תומכת בהבנת טכנולוגיה ובפיתוח מדעי-טכנולוגי ועקרונותיה משמשים כיום לעבודה מדעית והנדסית בתחומים רבים. בנוסף לאתגר המחשבתי שמציבים לימודים אלו והפוטנציאל שלהם לקידום כישורי חשיבה מסדר גבוה, למידת מדעי המחשב עשויה להעמיק את הבנתם של התלמידים תופעות שונות להם הם עדים בחייהם, ולתרום ללימודיהם בתחומים אחרים.

היות ומדעי המחשב ניצבים בבסיסן של רבות מההתפתחויות הטכנולוגיות להן אנו עדים בעשורים האחרונים,  הבנת התחום והשלכותיו עשויה להעלות גם את מודעותם החברתית, האתית והתרבותיות של תלמידים הלומדים אותו. 

הלימודים במגמה כוללים:

  • למידת מושגי יסוד של מדעי המחשב  ועקרונות המבנה של מערכות ממוחשבות.

  • שימת דגש על  עקרונות אלגוריתמיים ולוגיים הרלוונטיים לטכנולוגיות ושפות שונות.

  • פיתוח אסטרטגיות חשיבה, ומיומנויות לניתוח ופתרון בעיות.

  • התמקדות בכישורי חשיבה מסדר גבוה, מודעות לרמות הפשטה

        וכן כישורי רפלקציה להבנת תהליך הפתרון וחשיבה ביקורתית לצורך הערכת הפתרון.


בוגרי המגמה יוכלו להמשיך ללמידים אקדמיים בתחום מדעי המחשב:

• מדעי מחשב- 3 שנים אקדמאיות.

• הנדסת תכנה- 4 שנים אקדמאיות.

ישנם מוסדות בהם נלמדים מקצועות המבוססים על מדעי המחשב,  כגון מערכות מידע ותקשורת וישנם כאלו המאפשרים לימודיים דו חוגיים המשלבים לימודי מתמטיקה, פיזיקה הנדסת חשמל ועוד. בעלי בגרות טובה במדעי מחשב שעוברים מבחני קבלה ליחידות צבאיות כמו תקשוב, ממר"ם או סייבר מודיעין "נחטפים" ע"י שוק ההייטק גם ללא תעודות על השכלה גבוהה.


בסיום המסלול: תעודת בגרות איכותית + תעודה טכנולוגית

bottom of page