top of page
360_F_252932169_RA7CcucXqIATzp2JipAOfwjDKeZEUVtm_edited.jpg

גיאוגרפיה
אדם וסביבה

"אני גיאוגרף " אמר האדון הזקן.

"מה זה גיאוגרף ?"

"גיאוגרף הוא מלומד שיודע היכן נמצאים הימים, הנהרות, הערים, ההרים והמדבריות."

"כמה מעניין". אמר הנסיך הקן.

"הנה סוף סוף מקצוע אמיתי."

(מתוך "הנסיך הקטן"/ אנטואן סאנט אקזיפרי)

השאלות והסוגיות המרכזיות מתחום הגיאוגרפיה מהוות בסיס בתוכנית זו לטיפוח החשיבה ולהבניה של הידע. במהלך הלמידה יתבקשו הלומדים להסביר את הסיבות והגורמים לפערים ולשוֹנוּת המרחבית, לנתח את השלכותיהם ולנקוט עמדה מנומקת ביחס לממצאי ההשוואה, וכן להציע דרכים להקטנת אי-השוויון, בעיקר בתחומי הכלכלה, החברה והרווחה. 

 

כחלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה מכוונת התוכנית לטיפוח ערכים, כמו רגישות לשונה ולאחר, אכפתיות ומעורבות פעילה של הלומד במתרחש בסביבה הקרובה והרחוקה – הפיזית והיישובית. יעד זה שזור בכל יחידות התוכנית.

 

מה ניתן לעשות עם מקצוע הגיאוגרפיה בעתיד?

כל מי שישתבצו בתפקידים אחראיים בתחומים מגוונים כגון: מנהל, כלכלה, תכנון ערים, מזרחנות, תפקידים צבאיים ופוליטיים יסתייעו בהשכלתם הגיאוגרפית, בהערכה מהירה ואיכותית של בעיות ומצבים מורכבים ובקבלת החלטות נבונות.

 

התוכנית כוללת נושאים הנמצאים בחזית המחקר הגיאוגרפי בארץ ובעולם, כמו שינויי אקלים והתחממות כדור הארץ, תהליך הגלובליזציה והשפעתו על תופעות ותהליכים כלכליים ותרבותיים במרחב הפיזי והיישובי, היבטים של תכנון ופיתוח מרחבי, ובכלל זה פיתוח בר-קיימא, שונות ואי-שוויון מרחבי בתחומים שונים והשלכותיהם.

 

בוגרי תואר ראשון בגיאוגרפיה יוכלו לעסוק בתכנון ותכנות מערכות שליטה מרחוק (מערכות מידע גיאוגרפי – G.I.S). שימוש ופענוח הדמאות ממוחשבות של תצלומי לווינים (חישה מרחוק – R.S), למתמחים בתחום המחשבים שבשימוש הגיאוגרפיה בתואר הראשון בחיזוי מזג האוויר, מחקר והוראה, הדרכת תיירות, השתלבות בתחומים שונים בצה"ל, במשרדים של איכות הסביבה, תכנון ורשויות מקומיות ,רשות שמורות הטבע והגנים  ועוד.

bottom of page