top of page

מתחברים על בטוח

כבכל שנה אנו מציינים בחודש פברואר את השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת.

שבוע זה הוא חלק מהתוכנית השנתית "חיים ברשת" ומהתוכנית "כישורי חיים" – קידום התנהלות מיטבית ברשת ומניעת פגיעה.

השנה נבחר הנושא הלאומי "מתחברים על בטוח", בשיתוף משרד החינוך והמטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 105. 

חשוב לנו להדגיש בפני תלמידינו במהלך השבוע הלאומי כי הרשת היא עוגן לשמירה על חיבורים וחברויות ונעודד אותם לשמור על קרבה חברתית, גם אם מרחוק, ולפתוח את חדרי ליבם. עם זאת, להנחות אותם כיצד להתנהל נכון ברשת, התנהלות מוגנת בטוחה ורגישה כלפי עצמם וכלפי אחרים. 

להלן לוח פעילות ומידע לשבוע זה:

bottom of page